Επιδοτούμενα Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΟΑΕΔ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 15.000 ΕΩΣ ΚΑΙ 18.000 € ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ, τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Φεβρουαρίου 2008. Σχετικά με το πρόγραμμα σας ενημερώνουμε ότι δύναται να επιδοτηθούν άνεργοι ηλικίας 18 έως και 64 ετών, ενδιαφερόμενοι να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση, μέσω του νέου Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στην Περιφέρεια της Αττικής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Ίδρυση της Εταιρείας, από κάτοχο Δελτίου Ανεργίας και υποχρεωτικά μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
2) Υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ, στην αρμόδια οικεία της έδρας υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ) και στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
• Η ολοκλήρωση προγράμματος συμβουλευτικής του ΟΑΕΔ, στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, πριν την έναρξη επιτηδεύματος.
• Η εξατομικευμένη παρέμβαση και η ιδιότητα του άνεργου και η ισχύς του Δελτίου Ανεργίας μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους. Σε περίπτωση που το δελτίο ανεργίας δεν είναι σε ισχύ, μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα θεραπεύει την περίπτωση αυτή, χωρίς να απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου.
• η Ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Η κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, εκμετάλλευση επιβατικού δημόσιας χρήσης, οι εποχικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ψυχαγωγικών υπηρεσιών (π.χ. νυχτερινά κέντρα, τυχερά παιχνίδια κ.λ.π.), οι πλανόδιες επιχειρήσεις, οι Ανώνυμες Εταιρείες, όσες επιχειρήσεις έχουν την ίδια δραστηριότητα με άλλο επαγγελματία που έδρευε μέχρι και 6 μήνες πριν στο χώρο, όσοι είχαν άλλη επιχείρηση μετά την 1.1.2000 και όσοι έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν από πρόγραμμα ΝΕΕ.
ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό καθορίζεται στις 15.000 € που καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και οι άλλες δύο ανά εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά.
Για τους δικαιούχος που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι το 2ο μήνα, το ποσό καθορίζεται σε 18.000 € και οι δόσεις είναι της τάξης των 6.000 € έκαστη. Η διάρκεια επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή γίνονται δεκτές από τις 18-2-2008 μέχρι τη λήξη του προγράμματος των 1.500 ανέργων και θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ και στα γραφεία της εφημερίδας oikopress, στο τηλέφωνο 210 88 40 531.

Μοτο
Το ύψος επιχορήγησης είναι 15.000 € και 18.000 €, αν ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας διακόψει την επιδότηση ανεργίας μέχρι και το 2ο μήνα.
Από το νέο πρόγραμμα μπορούν να επιχορηγηθούν μέχρι και 2 άνεργα μέλη, για κάθε εταιρεία. Απαραίτητη συμμετοχή κάθε επωφελούμενου στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 50%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: